× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
24 maja, 2024

Portal o zdrowiu i medycynie

Zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna – Travel-med.pl

odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd lekarski

Błąd medyczny, inaczej zwany lekarskim, niejednokrotnie powoduje cierpienie zarówno pacjenta, jak i jego rodziny. Często jest spowodowany niewłaściwym działaniem lekarza lub innego personelu szpitala – niedopatrzeniem czy bagatelizowaniem sytuacji pacjenta. Jak pacjent oraz jego rodzina mogą dochodzić swoich praw i starać się o wypłatę odszkodowania?

Błąd medyczny

Zgodnie z treścią art. 4 Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością”. Mamy kilka rodzajów błędów medycznych:

 • diagnostyczny,
 • terapeutyczny,
 • wykonawczy,
 • organizacyjny podmiotu leczniczego.

Oznacza to, że również cała placówka medyczna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Najważniejszym w całym postępowaniu jest wykazanie, że uszczerbek na zdrowi pacjenta powstał rzeczywiście z powodu wcześniejszego błędu medycznego.  

Pozew o odszkodowanie

Z tytułu błędu lekarskiego osoba pokrzywdzona może starać się o:

 • zadośćuczynienie za doznane cierpienie (jednorazowe świadczenie),
 • odszkodowanie,
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • rentę z tytułu utraty zdolności do pracy.

Odszkodowanie ma na celu rekompensatę strat, jakie pacjent poniósł w związku z zaistniałą sytuacją (np. koszty badań, czy rehabilitacji). Aby pozew o odszkodowanie był skuteczny muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

– działanie lekarza musi być niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami medycyny,

– na skutek tego działania musi powstać szkoda u pacjenta w postaci: uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia lub jego rozstroju,

– musi zaistnieć związek między pogorszeniem stanu zdrowia a działaniem pracownika służby zdrowia.

Ważne jest również, aby dało się przypisać winę osobie odpowiedzialnej za uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Wina ta może być umyślna lub nieumyślna i to od niej między innymi będzie zależała wysokość odszkodowania.

Odszkodowania za błąd medyczny można dochodzić zarówno od placówki medycznej, jak i jej pracowników. Często zdarza się, że jest ono wypłacane z ubezpieczenia lekarza lub szpitala. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciele niechętnie wypłacają odszkodowania, a rozprawy sądowe często są długotrwałe i skomplikowane. Jest to kolejny powód dla którego warto skorzystać z pomocy adwokata, specjalizującego się w prawie medyczny. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://jakubowskazawada.com/odszkodowanie-za-blad-lekarski/.

Przedawnienie

Roszczenia z tytułu błędów medycznych przedawniają się z upływem 3 lat, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, w tym wypadku – pogorszeniu swojego zdrowia oraz powzięciu informacji o osobie za to odpowiedzialnej. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od samego zdarzenia. Błąd medyczny można zgłosić do Prokuratury, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, rzecznika praw pacjenta, ubezpieczyciela, konkretnego lekarza lub złożyć pozew bezpośrednio do sądu. W przypadku śmierci pacjenta, o odszkodowanie może ubiegać się jego rodzina. Maksymalna kwota odszkodowania to 100 tys. zł, natomiast w przypadku śmierci pacjenta – spadkobiercy mogą ubiegać się o wypłatę maksymalnie kwoty 300 tys. zł.

Opłaty

Opłata za wniosek kierowany do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych podlega opłacie w wysokości 200 zł i powinien zawierać:

 • dane pacjenta,
 • dane szpitala lub pracownika szpitala, który ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności,
 • określenie rodzaju błędu medycznego,
 • uzasadnienie (zawierające wykazanie zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu lub śmierć) oraz
 • wysokość odszkodowania, jaką żąda strona poszkodowana.

W przypadku spraw związanych z błędami medycznymi najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże nam w pociągnięciu do odpowiedzialności nierzetelnego pracownika szpitala oraz w wyegzekwowaniu rekompensaty, np. https://jakubowskazawada.com/.